סיכום ספירה שנתית (2017) של צבי הנגב (Gazella dorcas) והשוואה לעשר ולחמש השנים האחרונות

סיכום ספירה שנתית (2017) של צבי הנגב (Gazella dorcas) והשוואה לעשר ולחמש השנים האחרונות

בתי הגידול בנגב נמצאים בסכנה בשל מגוון גורמים אנתרופוגנים. מאז 1964 מבצעת רשות הטבע והגנים ספירות בנגב המרכזי 1964בתי הגידול בנגב נמצאים בסכנה בשל מגוון גורמים אנתרופוגנים. מאז ). אוכלוסייה זו היא בבחינת סמן למצב בתי הגידול של שטחים Gazella dorcasוהערבה לניטור אוכלוסיות ְצִבי הנגב ( עדיין נוהגת גם היום, אם כי בשטח מצומצם. מטרת דוח 1964מישוריים ושל ואדיות רחבים במדבר. שיטת ספירה שהחלה ב בנגב המרכזי ובערבה, ולבחון את מגמות השינוי שחלו באוכלוסייה בעשר 2017זה היא לסכם את ספירת הצבאים שנערכה בובחמש שנים האחרונות בתחומי מחוז דרום של רשות הטבע והגנים. זאת הספירה השנייה הנערכת במחוז דרום במבנה הארגוני החדש שלו, הכולל גם את שטחי מחוז אילת לשעבר. בספירה  צבאים. שתי התוצאות כוללות 1,279 לעומת זאת נספרו 2016 צבאים בחתכי הספירה הקבועים; בשנת 1,286האחרונה נספרו גם את צבאי הנגב בגדרת צבי השיטים, במערב שמורת יוטבתה. בבחינה על פי אתרים לאורך העשור, ניתן לראות שבכל חמשת אזורי הספירה יש עלייה מובהקת במספר הצבאים. הגידול  היא השנה שלאחריה חל שינוי 2009, והוא ליניארי, חיובי ומובהק. שנת 7%בעשור האחרון בכלל הספירה הוא גידול של מובהק במגמת גידול האוכלוסייה – מירידה לעלייה. סיבה אפשרית לשינוי היא רצף השנים הגשומות בנגב המרכזי-דרומי שהיו  המודל המסביר ביותר היה מודל ליניארי רציף ללא שינויים בזמן. 2009. למרות השינוי המובהק בשנת 2009משנת ספירות אלו מאפשרות הבנה טובה של מגמות כלליות בגודל אוכלוסיות ְצִבי הנגב בשטחים הפתוחים של הנגב המרכזי והדרומי. על מנת לצמצם שונות בספירה חשוב להקפיד לספור במסלולים ובכמות הצוותים שהוגדרו, וכן נדרש שבכל כלי רכב יהיו אנשים מיומנים.

תאריך פרסום: 
מרץ, 2018
מהדורה: 
10(1)
Pages: 
8-15

Content type:

body field language: