צמחי בר במטעי התמרים של חבל ים המלח: עושר המינים והרכב הצמחייה

צמחי בר במטעי התמרים של חבל ים המלח: עושר המינים והרכב הצמחייה

מטעי התמרים בחבל ים המלח מהווים בית גידול בעל לחות גבוהה בקרקע, וזאת בניגוד לתנאים השוררים באזור הצחיח. חקרנו את עושר המינים של צמחי הבר ואת הרכב הצמחייה במטעי התמרים אשר כולם מושקים בטפטוף, כאשר הגישה להדברת העשבים אינה זהה בכל המטעים. התוצאות הראו כי במטעי נווה עין גדי, שבהם הדברת הצומח היא מזערית וצמחיית הבר נתפסת על ידי הדקלאים כחלק מתנאי השטח, מספר המינים של צמחי הבר גדול פי חמישה בהשוואה למספר המינים במטעים שנמצאים באתרים אחרים באזור ים המלח, ובהם נהוגה הדברה אינטנסיבית. נמצא שבית הגידול של מטעי התמרים חשוב עבור המינים הסודניים, אשר גדלים בקצה גבול התפוצה הצפוני העולמי. במטעי נווה עין גדי נתגלה ריכוז של צמחים שתחום תפוצתם ברובו סודני או כולל את החבל הפיטוגיאוגרפי הסודני – 53 מינים ) 31.5% מכלל הרשימה(. במטעי התמרים של אזור ים המלח, בעיקר בנווה עין גדי, נמצאו לפחות 24 מיני צמחים החשובים לשימור המגוון הביולוגי ברמה הארצית. ביניהם מינים שהוכרזו כנכחדים )או שאינם נמצאים( בישראל ומינים בסכנת הכחדה )צמחים שנכללו בספר האדום הלאומי(, וצמחים שצוינו בפרסומים מקצועיים כנדירים מאוד או נדירים בארץ. לרבים מצמחים אלה האדמות החקלאיות של מטעי התמרים מהוות בית גידול בלעדי או עיקרי, לא רק בחבל ים המלח, אלא בארץ כולה. כמו כן, התברר שבית הגידול של מטעי התמרים חשוב לשימור מגוון צמחיית הבר ברמה המקומית – כ 8- מינים נוספים מצמחי נווה עין גדי מתקיימים )או התקיימו( רק או בעיקר בתחום המטעים. מסקנתנו: מטעי התמרים שבהם נמנעים מהדברת עשבים אינטנסיבית הם בית גידול בעל ערך רב לשימור מגוון צמחי הבר. נוסף לכך, לפי בדיקות שערכנו, מטעי התמרים בחבל ים המלח אינם המקור של הצמחים הגרים באזור, אלא המטעים סובלים מפלישתם, בעיקר מגינות הנוי הסמוכות.

תאריך פרסום: 
אוקטובר, 2010
מהדורה: 
38-21 : מחקרי ים-המלח והערבה ) 2010 ( כרך
Pages: 
21-38

Content type:

body field language: