תכנית ניטור שיטים אחידה בערבה

תכנית ניטור שיטים אחידה בערבה

קיים חשש שירידה בכמות המשקעים, שתועדה לאחרונה בערבה, מביאה לפגיעה באוכלוסיות עצי השיטים בערבה. העדויות לפגיעה באוכלוסיות השיטים הן נסיבתיות ועקיפות, והדרך היחידה לבחון השערה זו היא לנטר אוכלוסיות שיטים לאורך זמן. רשות טבע והגנים החלו בניטור שבע ואדיות במחוז אילת )דאז( בשנת 2000 , במטרה להמשיך את הניטור ולהרחיבו צפונה ומזרחה, כך שיכסה את כל הערבה. המרכז לחקר השיטים ריכז כמה ארגונים שהביעו עניין להשתתף בבניית תכנית ניטור ארוכת-טווח, ביניהן רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, המארג ומרכז מדע ים המלח והערבה. במהלך השנים האחרונות פותח פרוטוקול ניטור העצים כך שיעיד על בריאותם. הפרוטוקול מבוסס על הפרוטוקול המקורי שכתב בני שלמון, בתוספת חידושים טכנולוגיים. חידושים אלו נבדקו והושוו למדדים הישנים במטרה לבחון אם הם יכולים להחליף אותם. שני החידושים העיקריים שהוספו הם שימוש בדנדרומטרים לבדיקת היקף גזע העץ, שהוכח שהוא במתאם גבוה עם מדדי גודל עץ אחרים כגון גובה העץ וקוטר החופה; ומדד עלוות העץ שנמדד בעזרת צילום אינפרה-אדום ונמצא במתאם גבוה עם מדד ירוקות שהוערך על פי ניתוח חזותי. בסך הכול נבדקו 37 חלקות מ 24- אתרים, כשבשנת 2013 נבדק מספר שיא של אתרים ) 20 (. האתרים בצד הירדני של הערבה נבדקו עד כה רק פעם אחת. ב 2015- נוטרו 1,126 עצים משלושה מינים: שיטה סוככנית ) Acacia tortilis (, שיטה סלילנית ) Acacia raddiana ( ושיטת הנגב ) Acacia pachycera (. כיום קיימת תכנית ניטור לפי פרוטוקול אחיד, המשמש את כל הגופים המנטרים את השיטים בערבה. פרוטוקול זה ישמש את הניטור השנתי. מתוך התוצאות שנמצאו מהניטור עד כה נראה שיש שתי קבוצות של משתנים: משתני גודל העץ, הנמצאים במתאם זה עם זה; ומשתני עלוות העץ, הנמצאים במתאם זה עם זה. בין שתי קבוצות המשתנים אין מתאם, ולכן ההמלצה היא למצוא משתנה אחד מכל קבוצה ולהתמקד במשתנים אלה. השאיפה בעתיד היא להתמקד במדידה אלקטרונית של קוטר העץ ומדד ירוקות הנמדד במצלמת אינפרה-אדום.

Subjects:

תאריך פרסום: 
מרץ, 2017
Pages: 
14 –1

Content type:

body field language: