״שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון״ — ליקוי חמה טבעתי ב–30 באוקטובר 1207 לפנה״ס?

״שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון״ — ליקוי חמה טבעתי ב–30 באוקטובר 1207 לפנה״ס?

מאמר זה נוגע לאחד התיאורים המרשימים ביותר במקרא אודות מחזה מרהיב של שינוי פתאומי במהלכם הטבעי של גרמי השמיים, בו שני המאורות הגדולים שינו את מנהגם כמדי יום ביומו לעיני הצופים הנדהמים, מעשה שנחרת בזכרונם לדורות. פרושים ופתרונות רבים הוצעו למשפט ״ ֶׁש ֶמׁש ְּבגִ ְבעֹון ּדֹום וְיֵָרחַ ְּב ֵע ֶמק ַאּיָלֹון״ ביהו׳ י 12 .מהם שביטלו כל ממשות בו, מהם שחיפשו בוגרעין היסטורי שהתפתח במשך הזמן, ומהם שתרו אחר אירוע אסטרונומי אמתי ששימש בסיס לסיפור, כשמעל כולם מרחף חוסר האפשרות המוחלט לייחס אמיתות למתואר 1 אם יובן המשפט באופן מילולי כמתאר עצירה ממשית של שני המאורות. קושי זה נופל אל תוך קשיים כלליים יותר: סיפור הנס מעל שמי גבעון נתון בתוך החלק הראשון של ספר יהושע הכולל את שנים-עשר פרקיו הראשונים. סביב מגבש ספרותי זה, אשר התגבש באופן סופי מאות שנים לאחר הזמן המתואר, קיים ויכוח עז במחקר בין השוללים כל אמת היסטורית בו, לבין המבקשים לזהות סיפורים היסטוריים גרעיניים לפחות בחלק מתיאורי 2 ולא רק זאת, אלא המלחמה, אשר מאוחר יותר נארגו לכדי יצירה שלמה. * תודתנו נתונה לפרופ' ש' אחיטוב, ד"ר ע' תמוז וד"ר ד' קאהן שקראו את כתב היד והשיאו את עצותיהם המחכימות. המערכת מודה לפרופסור מומחה לאסטרופיסיקה שביקש לשמור על עילום שמו, שקרא נוסח קודם של המאמר והעיר הערות חשובות. 1 ראו סיכום הדעות השונות אצל: דוזמן, יהושע, עמ' 441-445 ;עסיס, ממשה, עמ' 169-173. 2 הספרות סביב הנושא ענפה ביותר. ראו: אחיטוב, יהושע, עמ' 18-21 ,45-53 ,175-177 עם הפניות ביבליוגרפיות.

תאריך פרסום: 
ינואר, 2017
Pages: 
196-238

body field language: