סיכום עונת הגשמים 2018/17 – פרויקט "שפת מדבר"

סיכום עונת הגשמים 2018/17 – פרויקט "שפת מדבר"

28.10.18

רשות ניקוז ים המלח ממנת מחקר באזור "שפת מדבר".  המחקר עוסק ביצירת "תורה סדורה" - מערכת הנחיות לשיטות עיבוד וממשק של מיזמי החקלאות-תיירות וסביבתם בשטח תכנית שפת מדבר, באגן העליון של נחל צין עליון. מטרת הנחיות אלו היא צמצום הנזקים הנגרמים לחלקות החקלאיות כתוצאה מסחף הקרקע מחד, ושימוש במי השיטפונות כמקור מים לטובת הפעילות החקלאית מאידך.

בשנה שחלפה (2018-2017) וכן בשנה הבאה, המחקר יתמקד בניטור הידרולוגי והבנת הממשק בין המסלע, הקרקעות השונות, כמות המשקעים והתנאים המובילים ליצירת זרימה שיטפונית.

רשת הניטור ההידרולוגי אשר נפרשה בשטח "שפת מדבר" כוללת:

  1. ניטור משקעים – באגן נמצאים 4 מדי גשם רושמים, אשר מודדים את עוצמת הגשם, קרי כמות לזמן. ועוד 5 מדי גשם צוברים, אשר מודדים כמות מצטברת של גשם.
  2. ניטור רום הגאויות – מדידת רום הגאות (השיטפון) מתבצעת על ידי חיישני לחץ הממוקמים בתחתית הערוץ. חיישני הלחץ, חשים את רום עמודת המים אשר זורמת מעליהם. באגן ישנם שישה נקודות מדידה, אשר שניים מתוכם נמצאים על גבי ערוץ הצין המרכזי.
  3. מדידת לחות הקרקע – מדידת לחות הקרקע מאפשרת הערכה של כמות המים החודרות לקרקע בעת אירועי גאות. באגן ישנם שתי נקודות מדידה שבכל אחת מהם שני חיישני לחות קרקע אשר מוצבים בעומק של 20 ס"מ ו50 ס"מ מתחת לפני השטח.

מיקום החיישנים השונים בשטח מוצג בתרשים 1.

גאות בצין, מעבר כביש (סמוך למטווחים), 6/1/2018.


 תרשים 1: מיקום אמצעי הניטור השונים על גבי צילום אוויר.

 תיחום שטח של תרשים A1, מופיע בקו מקווקו על גבי תרשים B1.

סך כל כמות המשקעים שנמדדה באגן בחמש נקודות מדידה מוצגת בתרשים 2. הנתונים מאפשרים לבצע אינטרפולציה מרחבית שמראה את פירוס המשקעים בעונה החולפת (תרשים 3).

 

תרשים 2: כמות המשקעים השנתית בנקודות המדידה השונות.


תרשים 3: אינטרפולציה מרחבית בגבולות אגן הצין העליון, של סך כל כמות המשקעים השנתית.

במהלך השנה החולפת היו שני אירועי גאות בנחל הצין העליון. אירוע הגאות שהתרחש ב 6/1/18  נרשם על ידי מד הלחץ הממוקם על גבי ערוץ הצין המרכזי, בין חוות משכית לכרם שיזף (נקודה כתומה עליונה בתרשים 1). מדידת רום המים וכמות המשקעים מוצגים בתרשים 4.

הנקודות האדומות בתרשים מייצגות את כמות הגשם המצטברת במשך יומיים: 5-6/1/2018, כפי שנרשמה במד הגשם בחוות משכית. הנקודות הכחולות בתרשים מייצגות את הלחץ הנמדד על ידי חיישן הלחץ הממוקם בערוץ הנחל. ניתן להבחין כי לאחר הרטבה של 6 מ"מ ביממה (הגשם שקדם לאירוע הגאות), שני מ"מ גשם שירדו במשך עשרים דקות (בשעה 14:30), יצרו זרימה שיטפונית קטנה יחסית – רום הגאות הגיע לשישה וחצי ס"מ. בשעה 15:41 החל ממטר נוסף אשר הוריד 4.2 מ"מ במשך 40 דקות ויצר גאות גדולה שרומה המכסימלי הגיע ל 19.3 ס"מ. ניתן להבחין שלפני אירוע השיטפון, הנקודות הכחולות (רום הגאות), קופצות מעט מעל קו האפס. חשוב לציין, כי לא מדובר באירועי זרימה קטנה , אלא בשינויים בלחץ האטמוספירי אשר נרשמות על ידי החיישן.

 

אבשלום באב"ד

הידרוגיאולוג

מו"פ מדבר וים המלח, שלוחת מצפה רמון


תרשים 4: רום הגאות בנחל הצין וכמות המשקעים המצטברת שנמדדה בחוות משכית.